U skladu sa odredbama člana 495 stava 1 i stava 5 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), HDL Design House d.o.o. Beograd, matični broj 17376667, Golsvortijeva 35, Beograd, objavljuje Nacrt Plana Podele.

Svi detalji nameravane statusne promene sadržani su u Nacrtu Plana podele koji je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Search